วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกพิเศษ บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนายยุทธเดช  อันทอง รหัส  54040382
คณะศึกษาศาสตร์    สาขาการสอนสังคมศึกษาฯ

 
จากตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาษาอังกฤษ ให้นิสิตวิเคราะห์ รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเด็นดังนี้
1. หัวข้อ เรื่อง/วัตถุประสงค์ คืออะไร
ตอบ     หัวข้อเรื่องของของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ “ การท่องเที่ยว”
 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           
1.เพื่ออธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น
           
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน
            3.เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับครู
           
4.เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง ได้ทุกที ทุกเวลา และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วย
                               
2. ผู้เรียนหรือ ผู้ใช้งานคือใคร 
ตอบ                 1. นักเรียนหรือชาวต่างชาติเจ้าของภาษา แต่ยังไม่เข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
                         
2.นักเรียนหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่มีความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
                       
3.ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะเป็นคำศัพท์เฉพาะด้านที่จะใช้ในการเรียนและการทำงานทางด้านนี้

3. การดำเนินบทเรียนแบบใด เพราะอะไร จงอธิบาย
ตอบ      เป็นการดำเนินบทเรียนแบบสาขา (Branching) หมายถึง เนื้อหาแต่ละหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าไปศึกษาในหน้าใดหน้าหนึ่งก่อนก็ได้ ตามความสนใจของผู้เรียน โดยเห็นได้จากตัวอย่างบทเรียน  ผู้เรียนสามารถเลือกกดเข้าไปเรียนรู้คำศัพท์คำใดก็ได้ และส่วนของแบบทดสอบมีการให้ผู้เรียนได้เลือกทำข้อใดก่อนก็ได้ และ สามารถย้อนกลับไปทำแบบทดสอบได้

4. จงเขียนผังงานของบทเรียนดังกล่าว 
ตอบ

5. หน้า จอภาพเป็นอย่างไร
ตอบ      5.1  รูปภาพและเนื้อหามีความคมชัดสูง มีคุณภาพ
           
5.2  ในการจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ ปริมาณข้อมูลในแต่ละหน้าค่อนข้างที่จะเหมาะสม เพราะเนื้อหาไม่มากเกินไป ทำให้แล้วสบายตา สร้างความสนใจให้เรียน มีข้อปรับปรุงในส่วนหน้าของแบบทดสอบ อาจจะปรับปรุงให้ข้อมูลไปอยู่ตรงกลาง เพราะมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ จะทำให้ผลงานออกมาดีขึ้น
           
5.3  องค์ประกอบด้านข้อความ
5.3.1 ขนาดตัวอักษรและ รูปแบบตัวอักษร (font) สามารถอ่านง่าย มีข้อเสียคือขนาดของตัวอักษรของส่วนเนื้อหามีขนาดเล็กไป อาจจะต้องปรับปรุงตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5.3.2  ความหนาแน่นของตัวอักษร มีความเหมาะสมดีแล้ว เนื้อหาในแต่ละหน้าพอดีกับหน้าจอ

 5.3.3 สีของข้อความ ใช้สีได้ดี แต่มีส่วนน้อยเท่านั้น  โดยสีของตัวอักษรในบางหน้า มีความกลมกลืนกับพื้นหลังมากไป ทำให้ไม่สะดวกในการอ่าน                      
5.3.4  องค์ประกอบด้านภาพและกราฟฟิก ได้ใช้ภาพเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น มีการรูปภาพที่สีสันสดใส สวยงาม ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น มีข้อเสียคือ มีภาพบางส่วน ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ สามรถปรับปรุงโดยการใช้รูปภาพที่มีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น