วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้นิสิตเขียนตอบตามเงื่อนไขของโจทย์ต่อไปนี้ ลงใน Ms.Word พร้อมแนบไฟล์ส่งโดยกำหนดชื่อไฟล์เป็นชื่อ ICT และตามด้วยรหัสนิสิต เช่น ICT 540030012

1. การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนไปอย่างไร จงอธิบาย

ตอบ  ย้อนกลับมาดูพัฒนาการทางการศึกษาของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าอาศัยความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมา ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล กล่าวคือ สมัยแรกที่กิจการไปรษณีย์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง การสอนทางไกลก็จะไปเกี่ยวกับการบริการทางไปรษณีย์คือการเอาสิ่งพิมพ์ในรูปของตำราส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่บ้าน ต่อมาเมื่อวิทยุเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทางวิทยุก็เกิดขึ้น และใช้สื่อวิทยุซึ่งเป็นสื่อเสียงในการสอน และก็อาจมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย  และเมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมวลชน ก็เกิดมีมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้โทรทัศน์ร่วมกับเอกสาร
2. รูปแบบการศึกษาที่พึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งที่มีบุคคลหนึ่งได้กล่าวอย่างสนุกว่า "มีครูอยู่ 3 คน" ครูนั้นได้แก่ใครบ้าง และมีชื่อว่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ  ครูทั้ง 3 คน คือ อากู๋ น้องวิกี้ และอีตูป
 ครูคนแรก อากู๋ คือ Google มีประโยชน์ ดังนี้
1. สามารถค้นหาไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูป doc, pdf, ps ฯลฯ ได้ด้วยการกำหนดรูปแบบ เอกสารของผลการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง
2. ใช้ Google ช่วยในการคำนวณ
3.
ใช้ Google ช่วยแปลเว็บไซต์ที่เราค้นหาได้ที่เป็นภาษาอื่น มิใช่ภาษาไทย หรือ
    ภาษาอังกฤษ

ครูคนที่ 2 น้องวิกี้ คือ Wikipedia มีประโยชน์ คือเนื้อหาเปิดเสรีให้สามารถนำไปใช้ได้ เปิดเสรีที่ให้ทุกคนเขียน แก้ไขข้อมูลโดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เผยแพร่สืบต่อกันได้อย่างเสรี

ครูคนที่ 3 อีตูป คือ Youtube มีประโยชน์ ดังนี้
1. เป็นแหล่งรวมความบันเทิง เช่น เพลง มิวสิควิดีโอ เป็นต้น
2.
สามารถทำให้เราติดตามดูละคร หรือรายการทีวีย้อนหลังได้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

4.สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหรือการโหลดภาพ คลิปวีดีโอและรู้ทันเหตุการณ์ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย


3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในลักษณะ e-Learning แบบ Real-Time แตกต่างจาก Non Real-Time อย่างไร

ตอบ  แบบ Real-time จะสามารถสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน หรือ ส่งในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room ได้ทันทีจะทำให้สามารถโต้ตอบกันได้เร็ว ส่วนแบบ Non real-time ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเลคทรอนิคเมลล์ WebBoard News-group เป็นต้น ซึ่งจะไม่สามารถโต้ตอบได้ทันที 

4. Virtual Classroom คืออะไร

ตอบ Virtual Classroom  หรือ ห้องเรียนเสมือน คือ การเรียนการสอนที่ กระทำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย  (File Server) และคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ (Web sever) เป็นการเรียนการสอนที่จะมีการนัดเวลาหรือไม่นัดเวลาก็ได้ และนัดสถานที่ นัดตัวบุคคล เพื่อให้เกิด การเรียนการสอน มีการกำหนดตารางเวลาหรือตารางสอน เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนพร้อมๆ กันหรือไม่พร้อมกัน มีการใช้สื่อการสอนทั้งภาพและเสียง ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบ โต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือกับเพื่อนร่วมชั้นได้เต็มที่ (คล้าย chat room)ส่วนผู้สอน สามารถตั้งโปรแกรมติดตามพัฒนาการประเมินผลการเรียนรวมทั้งประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ ทั้งนี้ ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ เวลา (Any Where & Any Time) ของผู้เรียนในชั้นและผู้สอน


5. Asychonous Learning คือรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะใด

ตอบ Asychonous Learning   คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง ที่กำหนดไว้ แต่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือสื่อ สารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียน ที่ไหน เวลาใดก็ได้ เป็นการเรียนที่อาศัยวิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ในลักษณะที่ปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันระหว่าง ผู้เรียน โดยใช้แหล่ง ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 

6.
 Hypermedia คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอะไร และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

ตอบ  Hypermedia  หรือ สื่อหลายมิติ  คือ การใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปของ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปมาระหว่างส่วนต่าง  ของบทเรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ไฮเปอร์มีเดียเป็นการขยายแนวความคิดมาจากไฮเปอร์เทกซ์ อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถประสมประสานสื่อหรืออุปกรณ์หลายอย่าง(Multiple media) ให้ทำงานไปด้วยกันซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยทั่วไปนิยมเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia)      นำมาใช้ประโยชน์ คือ นำเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในรูปของบทเรียนหลายมิติขึ้น ใช้สร้างสื่อการสอน   การใช้ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงต่าง ๆ บรรจุลงไปในสื่อหลายมิติที่จะเป็นบทเรียน  ทำให้ผู้เรียนมี ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากขึ้น
7. ให้นิสิตเขียนตารางเปรียบเทียบแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใน 3 ยุค

ตอบ ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใน 3 ยุค


ข้อเปรียบเทียบ
แนวโน้มที่ 1
แนวโน้มที่ 2
แนวโน้มที่ 3
ลักษณะการสื่อสาร
การสื่อสารมวลชน และ ระหว่างบุคคล โดยใช้เสียง
การสื่อสารมวลชน และ ระหว่างบุคคล โดยใช้ภาพ และเสียง
มีการใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นประกอบ
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ไม่ค่อยดี
เริ่มมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพสูง
ราคาของสื่อ
แพง
แพง
ปัจจุบันยิ่งพัฒนาไปมากเท่าไร ราคาก็ยิ่งถูกลง


8. ให้นิสิตสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามา 5 ข้อ

ตอบ  ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1.             ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
2.             ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางที่เหมาะกับความสามารถของตนเอง
3.             ลดเวลาในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่ากัน
4.             ทำให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย และ  มีเวลาในการเตรียมการสอนได้มากขึ้น
5.             สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้หลายประการ และ ทำให้การจัดการและการบริหารเป็นระบบมากขึ้น

9. Tablet PC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษา และตามนโยบายของรัฐบาลได้ระบุว่าจะแจกให้กับนักเรียนนั้นนิสิตคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ  Tablet PC (Tablet personal computer)" คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองมีประโยชน์กับการศึกษาคือ  ลดรายจ่ายระยะยาว และ สามารถเป็นช่องทางที่ให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนการบ้าน และเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิตอลได้ อีกทั้ง ยังเป็นสื่อมัลติมีเดียที่สร้างความสนุกสนานไปกับบทเรียนในรูปแบบเกมส์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
                แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่มีความเหมาะสม เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ และผู้ปกครองยังขาดความรู้ที่จะใช้ และความรับผิดชอบในการรักษาสมบัติทรัพย์สินของตน
10. ให้เขียนความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Tablet PC , IPAD และ Notebook 

ตอบ  อุปกรณ์ทั้งสามชนิดมีความเหมือนกันคือ สามารถใช้งานได้แบบคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมที่มีลักษณะแบบคอมพิวเตอร์ได้  ความแตกต่างคือ  Tablet PC จะมีขนาดเล็กกว่า Notebook  มีหน้าจอระบบสัมผัส แต่ iPad นั้นมีความแตกต่างจาก Tablet PC ทั่วไปที่เรารู้จักกัน เนื่องจากระบบปฏิบัติการของมันนั่นเอง ระบบปฏิบัติการของ iPad เรา เรียกกันว่า iPhone OS โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่าง iPad เพราะฉะนั้น จุดเด่นที่เคยมีอยู่ใน iPhone ก็จะมีอยู่ใน iPad เกือบครบ

11. เครือข่ายสังคมออนไลน์คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ  สังคมออนไลน์ (Social Networking) คือสังคมที่ผู้คนสามารถทาความรู้จัก ร่วมแบ่งปันสิ่งที่
สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยรูปแบบการบริการ เรียกว่าบริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS)”
                สังคมออนไลน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ โดยใช้ในการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และผลงานต่างๆ  รวมทั้นสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านสังคมออนไลน์

12. เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะการเผยแพร่ตัวตนคืออะไร ให้ยกตัวอย่างมา 2 เครือข่าย

ตอบ   เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะการเผยแพร่ตัวตนคือ เว็บไซต์ที่ ใช้สาหรับนาเสนอตัวตน และเผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ต หรือผู้ใช้สามารถเขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อนในห้องเรียน และสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้คือ hi5.com และ facebook.com เป็นต้น

13. เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะการเผยแพร่ผลงานคืออะไร ให้ยกตัวอย่างมา 2 เครือข่าย

ตอบ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะการเผยแพร่ผลงาน คือ  เว็บไซต์ในการนำเสนอผลงานของตัวเอง ผลงานของกลุ่ม ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงอาจารย์สอนที่ได้จากการบันทึกในชั้นเรียนเป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ เช่น YouTube.com Multiply.com เป็นต้น

14. เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะกลุ่มที่มีความสนใจตรงกันคืออะไร ให้ยกตัวอย่างมา 2 เครือข่าย

ตอบ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะกลุ่มที่มีความสนใจตรงกันคือ  คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดที่ว่า แทนที่เราจะทำ Bookmark (เหมือนกับเราคั่นหนังสือ) เว็บที่เราชอบ หรือบทความรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เก็บไว้ในเครื่องของเราคนเดียว สู้เรา Bookmark เก็บไว้บนเว็บจะดีกว่า เพื่อจะได้แบ่งให้เพื่อน ๆ คนอื่นดูได้ด้วย และเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมาก เป็นที่น่าสนใจ โดยดูได้จากจานวนตัวเลขที่เว็บไซต์นั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอื่นๆ ตัวอย่างเว็บไซต์นี้ ได้แก่ Digg, Zickr, duocore.tv เป็นต้น

15. เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะทำงานร่วมกันคืออะไร ให้ยกตัวอย่างมา 2 เครือข่าย

ตอบ  .เครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะทำงานร่วมกันคือ  กลุ่ม SNS ที่เปิดให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้ามานาเสนอข้อมูล ความคิดหรือต่อยอด เรื่องราวต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเว็บไซต์นี้ได้แก่ wikipedia.org , http://maps.google.co.th  เป็นต้น

16. Tablet มีประโยชน์อย่างไรในวงการศึกษา

ตอบ  ลดรายจ่ายระยะยาว และ สามารถเป็นช่องทางที่ให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนการบ้าน และเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิตอลได้ อีกทั้ง ยังเป็นสื่อมัลติมีเดียที่สร้างความสนุกสนานไปกับบทเรียนในรูปแบบเกมส์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

นายยุทธเดช  อันทอง รหัส  54040382
คณะศึกษาศาสตร์    สาขาการสอนสังคมศึกษาฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น