วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แนะนำนวัตกรรม “ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ”

แนะนำนวัตกรรม “ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ”
๑.๑ ที่มา และ ความสำคัญของนวัตกรรม

          การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรายวิชาภูมิศาสตร์นั้น จำเป็นต้องให้นักเรียนมีทักษะการจำแนก แยะแยะ และสามารถวิเคราะห์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนได้ ซึ่งเป็นทักษะที่ควรส่งเสริมให้กับเด็กวัยเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการเรียนรู้  ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งจะนำสู่กระกวนการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Constructivism) โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
          นวัตกรรม “ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ” นี้จะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
          ได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส 5.1 คือ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๑ คือ ระบุสิ่งต่าง ๆ                       ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ด้วย
          นวัตกรรม“ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ” นี้ จะทำให้นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ โดยใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีการจัดระบบใหม่ เช่น บัตรรูปภาพ รูปภาพ กระดานแม่เหล็ก ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 


๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำนวัตกรรม
          ๑.๒.๑ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
          ๑.๒.๒ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
          ๑.๒.๓ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑.๓ ลักษณะของนวัตกรรม
          เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีการจัดระบบใหม่ ประกอบไปด้วย บัตรรูปภาพ รูปภาพ กระดานแม่เหล็ก ใช้ประกอบในกระบวนการขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้น ได้แก่ ขั้นนำ ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป เป็นต้น


โหลดรูปเล่มคู่มือการใช้งานได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B3RKp7HlDexsTlVvR1JPOTdLd2s/view?usp=sharing

จัดทำโดย
นายณัฐพงศ์               นิชเปี่ยม                รหัสนิสิต 54040107
นางสาวณิชชากร        สังข์ทองโรจน์      รหัสนิสิต 54040108
นางสาวพิรญาณ์         สังข์ทอง               รหัสนิสิต 54040117
นายยุทธเดช               อันทอง                 รหัสนิสิต 54040382
นางสาวระวีวรรณ        บัวชุม                    รหัสนิสิต 54040629
   
 นิสิตชั้นปีที่ 5   หลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
     สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น