วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทดลองใช้นวัตกรรม “ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ”

การทดลองใช้นวัตกรรม “ ชุดการสอน จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ”

กลุ่มทดลอง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ จำนวน ๒๙ คน                 

  โรงเรียนสาธิต “ พิบูลบำเพ็ญ ” มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๒๐ ๑๔.๒๐ น.

วิธีการทดลอง
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
          ๑. ครูใช้คำถามพูดคุยกับนักเรียนว่า
ขณะเดินทางมาโรงเรียนในวันนี้ นักเรียนพบเจอสิ่งใดบ้าง ? หรือ มีสิ่งใดบ้างที่อยู่ในบริเวณบ้านของนักเรียน ? ” หรือ มีสิ่งใดบ้างที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนของเรา ? ”
         
 ๒. ครูแสดงบัตรรูปภาพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และบัตรรูปภาพสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จากซองเก็บบัตรรูปภาพขั้นนำให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า รูปภาพนี้คือภาพของอะไร ? ” “ สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? ” และ สามารถเรียกสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? ”

ขั้นสอน
          ๑. ครูอธิบาย เรื่อง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และ เรื่อง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา                ให้นักเรียนฟัง โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของครูประกอบ
          ๒. ครูให้นักเรียนออกมาเลือกบัตรรูปภาพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และธรรมชาติสร้างขึ้น จากกล่องเก็บบัตรรูปภาพแม่เหล็ก คนละ ๑ ใบ
          ๓. ครูใช้คำถามว่า
รูปภาพนี้คือภาพของอะไร ? ” “ นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือธรรมชาติสร้างขึ้น ? ” พร้อมให้นักเรียนอธิบายเหตุผลตามความคิดของนักเรียน และครูใช้คำถามว่า สามารถเรียกสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? ” พอนักเรียนตอบแล้ว ครูย้ำคำศัพท์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการถามแล้วครูให้นักเรียนติดบัตรรูปภาพที่นักเรียนเลือกลงในส่วนที่ B และ C ของกระดานแม่เหล็กให้ถูกต้อง โดยรูปภาพสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้ติดในส่วน B รูปภาพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ติดในส่วน C
          ๔. เมื่อนักเรียนติดบัตรรูปภาพที่นักเรียนเลือกครบทุกคนแล้ว ครูตรวจคำตอบและเฉลยคำตอบ ร่วมกับนักเรียนพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ขั้นสรุปบทเรียน
          ๑. ครูแจกบัตรรูปภาพคน และ บัตรรูปภาพต้นไม้ จากกล่องเก็บบัตรรูปภาพแม่เหล็ก ให้นักเรียนอย่างละ ๑ ใบ เพื่อให้นักเรียนติดบัตรรูปภาพลงในส่วนที่
D ของกระดานแม่เหล็กให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนติดบัตรรูปภาพที่นักเรียนเลือกครบทุกคนแล้ว ครูตรวจคำตอบและเฉลยคำตอบ ร่วมกับนักเรียนพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
          ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปโดยใช้คำถามว่า
ในชั่วโมงนี้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้าง ? และ                สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไร ? ” 

การวัดและประเมินผล


ผลการทดลอง
*เกณฑ์การประเมิน ผลคะแนนรวม 5 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่าน (เต็ม 10 คะแนน) 


รูปภาพการทดลองขั้นนำเข้าสู่บทเรียน


   
ขั้นกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นสรุปกิจกรรม


ขั้นสรุปกิจกรรม


บรรยากาศในห้องเรียน


จัดทำโดย
นายณัฐพงศ์               นิชเปี่ยม                รหัสนิสิต 54040107
นางสาวณิชชากร        สังข์ทองโรจน์      รหัสนิสิต 54040108
นางสาวพิรญาณ์         สังข์ทอง               รหัสนิสิต 54040117
นายยุทธเดช               อันทอง                 รหัสนิสิต 54040382
นางสาวระวีวรรณ        บัวชุม                    รหัสนิสิต 54040629
   
 นิสิตชั้นปีที่ 5   หลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
     สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น