วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกพิเศษ แบบฝึกหัดแหล่งการเรียนรู้

แบบฝึกหัดงานกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน พร้อมภาพประกอบ ในวันที่ 6-7-8 กันยายน 2554
1.              แหล่งการเรียนรู้หมายถึงอะไร
ตอบ    แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยและต่อเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้2.              หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพราะอะไร
ตอบ   หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพราะ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนำเสนอที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น3.              หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเหมาะกับการสอนกลุ่มสาระใด
ตอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


4.              แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกนาเสนอรายละเอียดของเนื้อหาใดบ้าง
ตอบ      
4.1       แหล่งโบราณคดีหนองโน จังหวัดชลบุรี
ได้นำเสนอเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีที่มีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ ที่อายุถึง 4500 – 4000 ปี นับเป็นชุมชนฝั่งทะเลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
4.2       แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี
ได้นำเสนอเรื่องราวของโบราณคดีก่อนประวัตศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พบ    หลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 4500 – 4000 ปี มาแล้วจากทะเลอันเป็นหลัก และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่า 400 ปี
5.              วิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินตะวันออกในยุคประวัติศาสตร์ก่อนสยามประเทศเป็นอย่างไร
ตอบ  วิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินตะวันออกในยุคประวัติศาสตร์ก่อนสยามประเทศได้กล่าวถึง การติดต่อกันทางทะเลกับเมืองภายนอกมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนกระทั่งมาถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นได้มีการติดต่อสัมพันธ์วัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะอินเดีย เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เกิดเป็นกลุ่มบ้านเมืองที่มีการพัฒนาร่วมสมัยกับกลุ่มบ้านเมืองวัฒนธรรมทวารวดี ที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและในบริเวณที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน
โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบดังนี้
วัฒนธรรมทวารวดี พบหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมยุคแรกในเขตโบราณศรีมโหสถ ได้แก่ รอยพระพุทธบาทคู่ พระพุทธรูปหินทรายนาคปรก ฯลฯ
ดินแดนโพ้นทะเล  พบหลักฐานทางโบราณคดีใต้น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พบแหล่งเรือจมเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า ตลอดแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก คือ เส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญโดยเฉพาะการค้ากับจีนและญี่ปุ่นในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
อาณาจักรเขมรโบราณ  พบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปะเขมรเป็นจำนวนมาก และวัตถุสำริดซึ่งมีการกล่าวถึงพระนามของกษัตริย์เขมรโบราณ
6.              ให้นิสิตบันทึกภาพตัวอย่างประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale พร้อมคาอธิบาย ตัวอย่าง ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale ที่มีอยู่ในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
1.การศึกษานอกสถานที่  (Field  Trip) คือ การที่ได้ไปทัศนศึกษาที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา
                   
                                                          2.นิทรรศการ  (Exhibits) คือ การจัดแสดงเรื่องต่าง ๆในรูปแบบนิทรรศการ

                 

        3. ภาพยนตร์  (Motion  Picture) คือ การฉายภาพยนต์แนะนำหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก

                        4.  ภาพนิ่ง  วิทยุ  และแผ่นเสียง  (Recording, Radio, and  Still  Picture) คือ รูปภาพต่างๆที่นำมาแทนวัตถุจริง
      5.ทัศนสัญญลักษณ์  (Visual  Symbols) คือ การจัดแสดงแผนผังของแหล่งโบราณคดีต่างๆ
         6.วจนสัญญลักษณ์  (Verbal  Symbol) คือ การบรรยายของวิทยากรให้ได้ฟัง

 7.ประสบการณ์จำลอง คือ การจำลองสถานที่ต่างๆ เช่นหุ่นจำลองอุโบสถวัด

7. ให้นิสิตบันทึกภาพถ่ายกลุ่มของตนเองในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว
จัดทำโดย
นางสาวกิติยาพร พงศ์แพทย์   รหัสนิสิต 54040103
นายณัฐพงศ์        นิชเปี่ยม       รหัสนิสิต  54040107
นายยุทธเดช         อันทอง       รหัสนิสิต 54040382
คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนสังคมศึกษาฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น