วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 18 วิทยุเพื่่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ความเป็นมา
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นทุรกันดารมานานเกือบ 30 ปี ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริสนองพระเดชพระคุณมาตลอดตั้งแต่ระยะต้นๆ ในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้      โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   จึงได้ร่วมกันทำโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมเกล้าฯถวายเวลาออกอากาศรายการวิทยุ R-Radio จำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ เ พื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ รวมทั้งความรู้ทั่วไป 
                    
                                                                                                                                     
วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  ข่าวสารโครงการพระราชดำริ
           2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล  ทุรกันดารและด้อยโอกาส
           3   เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสังคม  เศรษฐกิจ   การประกอบอาชีพ  ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  ICT  วัฒนธรรมของชาติและสาระบันเทิง  อันเป็นประโยชน์ของประชาชน
           4. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน  สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาอาชีวะ
           5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน  อุบัติภัย ศูนย์แจ้งเหตุ (Call Center) โดยเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ 
                                
กลุ่มเป้าหมาย
           1. ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส
           2. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
           3. นักเรียน  นักศึกษาอาชีวะ
 พื้นที่ดำเนินการ
            สถานีวิทยุเครือข่าย  23 แห่งทั่วประเทศ
แนวทางการดำเนินงาน
            1. พัฒนาการกระจายเสียงทางวิทยุให้ได้มาตรฐานของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
            2. เป็นสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาอาชีวะ            3. เป็นเครื่องมือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มา www.r-radionetwork.net 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น