วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 25 ประเภทของธนาคาร จัดทำโดยใช้โปรแกรม MindjetMindManager pro 6


ประเภทของธนาคาร
1   ธนาคารพาณิชย์
1.1   หน้าที่
1.1.1 ฝากเงิน กู้ยืม และบริการอื่นๆ เช่นชำระเงิน
1.2   ประเภทธนาคารพาณิชย์
1.2.1 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย
1.2.2 ธนาคารเอกชนของประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ฯลฯ
1.2.3 ธนาคารเอกชนของต่างประเทศ
ธนาคารเอชเอสบีซี
ธนาคารซิตี้แบงค์
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต
ฯลฯ
2   ธนาคารพิเศษของรัฐ
2.1   หน้าที่
2.1.1 คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ แต่จะมีหน้าที่พิเศษเพิ่ม
2.2   เช่น
2.2.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  หน้าที่
ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ
2.2.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  หน้าที่
สนับสนุนการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
2.2.3 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  หน้าที่
พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2.4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  หน้าที่
ให้บริการสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม
2.2.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  หน้าที่
มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการดำเนินงานของเกษตรกร
2.2.6 ธนาคารออมสิน
  หน้าที่
เน้นให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย
3   ธนาคารกลาง
3.1   ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.1   หน้าที่
ออกธนบัตร
ควบคุมปริมาณเงินในระบบ
รักษาเถียรภาพของเงิน
ควบคุมสถาบันการเงิน
ดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา
รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ
เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาล

จัดทำโดยใช้โปรแกรม MindjetMindManager pro 6 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น