วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกครั้งที่ 23 บทเรียนการเกษตรทฤษฎีใหม่

บทเรียนการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( แก้ไขเพิ่มเติม)


หลักการสร้างวีดิทัศน์ สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่
 Input                    ผู้เรียนได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                             
Process               1. วางแผนการผลิต  โดยศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และหลักสูตร 
                              จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
                              สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                              2. การถ่ายทำ รวบรวมข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                              หาเพลงประกอบในการผลิตวีดีทัศน์ และวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

                              3. ขั้นหลังการถ่ายทำ  ลำดับภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีทำขวัญข้าว 
                              และทดลองนำเสนอผ่าน Weblog รวมทั้งให้ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ    

Output  บทเรียนวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่


Feedback   ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา ให้ผลตอบกลับที่เป็นความคิดสร้างสรรค์
                       สามารถนำ ความรู้ไปใช้ตีความโจทย์ปัญหาที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น